Staples for ST400i

Staples for ST400i

  • $136.50


Staples 1000 pack Barbed 

1 1/2" x 9ga 

1 3/4" x 9ga 

2" x 9ga